Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka školy v zmysle zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 231/2009, § 3 ods. 10,

udeľuje

pre 1.-4.  ročník Gymnázia sv. Vincenta de Paul

na deň  21. marec 2018  / streda /

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Uvedené voľno je žiakom  udelené z organizačných dôvodov nakoľko sa v tento deň koná Testovanie 9 .

Vyučovanie vo všetkých ostatných triedach KSŠ sv. Vincenta de Paul zostáva bezo zmien.

V Leviciach dňa  26.02.2018

PaedDr. Mária Farkašová                                                                                                          riaditeľka školy