Maturita

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláška 242/2022. Po obsahovej stránke maturitná skúška vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré je možné nájsť na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Žiaci si volia 4 predmety, z toho dva sú povinné a dva voliteľné:

Povinné predmety:

 1. slovenský jazyk a literatúra;
 2. cudzí jazyk na úrovni B2.

Voliteľné predmety:

 1. predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia musí byť aspoň 6 hodín týždenne;
 2. akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou;
 3. kto chce, môže si vybrať aj piaty, nepovinný predmet.

Skupiny predmetov, z ktorých si žiak vyberá:

 1. Skupina cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk.
 2. Skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika.
 3. Skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, občianska náuka.
 4. Skupina ostatných predmetov: ekonomika, katolícke náboženstvo, umenie a kultúra, ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR. (Potrebná hodinová dotácia!) – na našej škole je možné vybrať si iba ekonómiu.

Formy maturitnej skúšky:

 1. Externá časť MS = písomný test (NIVAM);
 2. Interná časť:
  1. Písomná forma internej časti MS = slohová práca zo slovenského a z cudzieho jazyka;
  2. Ústna forma internej časti MS = ústna skúška zo všetkých zvolených predmetov.

Podrobné informácie o Maturite nájdete na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite