Voľné pracovné miesta

Momentálne neponúkame voľné pracovné miesto.

———————————————————————————————————-

Uchádzači o zamestnanie, ktorí súhlasia s tým, aby ich žiadosť o prijatie do pracovného pomeru bola uložená v databáze uchádzačov o zamestnanie na našej škole musia k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a prílohám priložiť vyplnený vzor tlačiva Súhlas na spracovanie osobných údajov.

Ak uchádzač o zamestnanie nepriloží k žiadosti uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, nebude spĺňať podmienky v zmysle § 5 písm. a) a  § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri nesplnení týchto podmienok nebude žiadosť o zamestnanie evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie.

Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať horeuvedené podmienky, budú skartované.