Profil absolventa

Štúdium na našej škole umožňuje absolventom získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí a kompetencií, tak ako to definuje Štátny pedagogický ústav. Absolventi gymnaziálneho vzdelávania majú na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

  • kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa;
  • sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti);
  • kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky;
  • kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií;
  • kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy;
  • kompetencie (spôsobilosti) občianske;
  • kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne;
  • kompetencie (spôsobilosti) pracovné;
  • kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti;
  • kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Naši absolventi sú plne pripravení študovať na zvolených slovenských aj zahraničných univerzitách. Okrem štúdia, sú naši absolventi pripravení plnohodnotne sa zapájať do spoločenského života, byť aktívnymi členmi svojich komunít a držať sa svojho hodnotového rebríčka a tým prispieť k pozitívnemu rozvoju našej spoločnosti.

Viac o úspechoch a postojoch našich absolventov v sekcii Moje GSV – Absolventi.