Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Dokumenty

Prijímacie kritériá pre štúdium 2019/2020

Dokument  –  Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020

Školský vzdelávací program inovovaný

Dokument – Školský vzdelávací program inovovaný

Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Dokument – Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Dokument – Správa