Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Potvrdenia a dokumenty

Oznámenia o prerušení prevádzky

Dokument – Prerušenie – 1

Potvrdenia

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely daňového bonusu –
tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok – tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o oslobodenie – tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o schválenie neprítomnosti žiaka – tlačivo vo formáte .pdf

Dokumenty

Prijímacie kritériá pre štúdium

Dokument – Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022

Školský vzdelávací program inovovaný

Dokument – Školský vzdelávací program inovovaný

Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok – dodatok č. 1 

Dokument  –  Školský poriadok – dodatok č. 2 

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Dokument – Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Dokument – Správa

Plán výchovnej poradkyne

Dokument – Plán výchovnej poradkyne