Školská jedáleň

Objednávanie (odhlasovanie) stravy

Stravné je potrebné zaplatiť do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, alebo je možné zaplatiť aj na viac mesiacov naraz (denná platba x 20 dní). Je potrebné počítať s prevodom 2-3 dni, nakoľko platby sa priraďujú na základe elektronického výpisu z banky. Alebo aj neprítomnosť vedúcej ŠJ (choroba, dovolenka a pod.)

Spôsob úhrady: trvalým príkazom v banke alebo cez internetbanking:

Č. účtu: SK 1402 0000 0000 265 955 3358 VÚB Levice

Je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý má každý stravník pridelený. Stravníkom, ktorí prechádzajú z MŠ na ZŠ a zo ZŠ na gymnázium zostáva VS nezmenený. Novým stravníkom bude VS doručený prostredníctvom triednych učiteľov alebo poštou.

Špecifický symbol sa uvádza rok, v ktorom sa platí stravné (napr. ŠS 2022, 2023)

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka (nie rodiča) – napr. Eva Kováčová 3.G, Mária Virágová 1.C, Lukáš Tóth Lienky.

Študenti gymnázia a žiaci ZŠ sa na stravu prihlasujú aj odhlasujú a vyberajú si z menu A alebo B.

Deti v MŠ sú na stravu prihlásené každý deň, rodič dieťa iba odhlasuje zo stravy. Obed je vždy menu A.

Zmeny sa u všetkých stravníkov robia deň vopred do 14.00 hod. cez internetovú stránku Edu Page na adrese: https://zsvle.edupage.org alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage pod svojim menom a heslom. Noví stravníci prihlasovacie údaje obdržia prostredníctvom triednych učiteľov alebo poštou.

Doporučujeme rodičom a stravníkom, aby si objednávky a platby kontrolovali priebežne na Edupage a tak predchádzali zbytočnému kontaktovaniu ŠJ z dôvodu, či majú zaplatené alebo nie, či majú objednanú stravu alebo nie. Toto všetko sa nachádza v aplikácii.

Informácie, ktoré sa netýkajú ranného odhlasovania poskytujeme medzi 9.00-11.30 hod. na čísle, ktoré je uvedené nižšie, prípadne email.

Obedy sa vydávajú pre materskú školu od 11.15 – 12.00 hod.

Pre ostatných stravníkov od 12.15 – 14.00 hod. na základe čipovej karty, ktorú je potrebné nosiť vždy so sebou, nakoľko hľadanie v zozname zdržuje vydávanie stravy. V prípade straty čipovej karty je stravník alebo rodič povinný zakúpiť novú čipovú kartu do 2 pracovných dní. Zároveň treba túto skutočnosť neodkladne nahlásiť vedúcej ŠJ.

Vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení je možné odhlásiť stravníka zo stravy v daný deň od 7.00 – 7.20 hod. ráno. Na ďalšie dni sa už stravník odhlasuje sám do 14.00 hod. cez edupage. Z iných dôvodov Vás žiadame, aby ste odhlasovali stravníkov cez edupage deň vopred do 14.00 hod. Prosíme rodičov a stravníkov, aby nezneužívali túto podmienku, nakoľko sa v našej školskej jedálni stravuje veľký počet žiakov, študentov, zamestnancov a detí v MŠ a z personálnych dôvodov v ŠJ takéto ranné odhlasovanie nie je možné zrealizovať v čase od 7.00 – 7.20 hod.

Ak nestihnete obed odhlásiť ráno do 7.20 h, tak je možnosť si tento obed prevziať osobne do svojich nádob v čase od 12.30 – 13.30 hod. a to len v 1. deň choroby. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vedúcu ŠJ telefonicky alebo email-om do 10.30 hod. Ďalšie dni je už potrebné obedy odhlásiť cez aplikáciu.

U stravníkov, ktorých sa týka dotácia od štátu (Hmotná núdza – na základe predloženého Rozhodnutia z Úradu práce) je potrebné tak isto prihlasovať a odhlasovať, nakoľko ak stravník nie je prítomný v škole, tak nemá nárok na dotáciu.

Rodičia detí, ktoré majú diétu a nosia si obedy, predložia vedúcej ŠJ potvrdenie od lekára špecialistu (nie všeobecného) do 31.8.2022.

Tak, ako aj predchádzajúce roky, tak aj tento školský rok sa zapájame do programu „Školské ovocie“ (jablká, slivky, broskyne, hrušky), ktorý je dotovaný Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a „Školský mliečny program“ (acidko, mlieko, biele jogurty), ktorý je tak isto dotovaný Poľnohospodárskou platobnou agentúrou.

Stravná jednotka na deň:

  1. Stupeň           1,76/deň
  2. Stupeň           1,85/deň
  3. Gymnázium   1,96/deň

MŠ desiata     0,93/deň

MŠ obed         1,45/deň

MŠ olovrant   0,81/deň

MŠ spolu:      3,19/deň

Kontakt do ŠJ: 0904624428

Email: jedalen(zavinac)vincent-levice.sk