Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je postaviť vzdelávanie a výchovu na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy a tým prispieť k rozvoju mladých ľudí, aby nielen mysleli kriticky a tvorivo, ale aj boli pripravení čeliť všetkým životným skúškam s charakterom a odvahou.

Pod vedením profesionálov si študenti osvoja nielen požadované vedomosti, ale aj lásku k učeniu, morálne kvality, snahu neustále sa zlepšovať, pevnú vôľu, všestrannosť a angažovanosť v komunitných a charitatívnych aktivitách. U nás činnosť učiteľa chápeme ako apoštolát a puto medzi učiteľmi a žiakmi budujeme na dôvere, spolupráci a akceptovaní jedinečnosti každého človeka.

Veríme, že k tomu, aby sme pomohli rozvinúť potenciál každého študenta, musíme reagovať na nové výzvy súčasnosti akými sú kríza hodnôt, kríza rodiny, negatívny vplyv masmediálnych prostriedkov, multietnická spoločnosť, nebezpečenstvá ohrozujúce mládež, morálny relativizmus a pod., a to dokážeme iba neustálym vzdelávaním sa, otvoreným dialógom a sebareflexiou.

Našou víziou je pripraviť mladých ľudí tak, aby dokázali využiť svoj intelekt, vedomosti a charakter pre dobro spoločnosti a boli pripravení viesť plnohodnotný a zmysluplný život, v ktorom nájdu svoje uplatnenie. Našim heslom je „Naučme sa učiť, učíme sa pre život.“