Vzdelávacie oblasti

Jazyk a komunikácia

Jazyk ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi je nevyhnutným prostriedkom k vzdelávaniu. Práve týmto sa zaoberá vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Zahŕňa predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykfrancúzsky jazyk. Slovenský jazyk ako materinský jazyk je povinný pre všetkých študentov. Z cudzích jazykov si môžu študenti vybrať dva z uvedenej ponuky. Žiaci získavajú komunikačné kompetencie aj v cudzích jazykoch tak, aby boli schopní štúdia na ktorejkoľvek svetovej univerzite.

V rámci týchto predmetov sa žiaci majú možnosť zapájať do súťaží a olympiád, medzinárodných projektov, workshopov, besied, prednášok a pod. Podľa ponuky vyučujúci organizujú aj návštevy kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, či stretnutia s cudzincami alebo absolventami študujúcimi v zahraničí.

Kritériá hodnotenia:

SJL

ANJ

RUJ, NEJ, FRJ

Matematika a práca s informáciami

Táto vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov matematické myslenie, logiku, prácu s číslami a využívanie IKT prostriedkov v každodennom živote. Realizuje sa najmä prostredníctvom predmetov matematikainformatika, avšak zručnosti získané na týchto predmetoch žiaci využívajú aj na iných hodinách. Najmä práca s IKT prostriedkami je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, preto sa žiaci majú možnosť zapájať do súťaží a workshopov, kde svoje získané vedomosti využijú naplno. Najmodernejšie technológie a kreativita učiteľov sú samozrejmosťou.

Človek a príroda

Základným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je, aby žiaci porozumeli podstate prírodných javov a procesov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Do tejto oblasti spadajú prírodovedné predmety fyzika, chémiabiológia, avšak k rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti patrí aj prierezová téma Environmentálna výchova.

Žiaci pracujú v odborných učebniach a laboratóriách, čím získavajú nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Okrem toho majú možnosť spolupracovať s vedeckými inštitúciami či prírodovednými fakultami niektorých vysokých škôl.

Kritériá hodnotenia:

MAT, INF, FYZ, CHE, BIO

Človek a spoločnosť

Túto vzdelávaciu oblasť tvoria predmety dejepis, občianska náuka a geografia. Prostredníctvom týchto predmetov sa žiaci oboznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi. Učia sa vnímať skutočnosti z regionálnej, celoslovenskej, celoeurópskej , ale aj celosvetovej perspektívy. Osvojujú si normy spoločenského správania a občianskeho spolunažívania, učia sa chápať historické súvislosti a rešpektovať kultúrne hodnoty iných národov a národností, získavajú orientácie v aktuálnom celosvetovom dianí a tým si budujú svoju vlastnú občiansku identitu a nachádzajú vlastné miesto v spoločnosti.

Okrem podnetných vyučovacích hodín vyučujúci zapájajú žiakov do medzinárodných projektov, pripravujú im besedy s členmi Európskeho parlamentu, diskusie s odborníkmi, ale aj návštevy múzeí a zahraničných kultúrno-historických miest. Žiaci majú možnosť napredovať aj prostredníctvom spolupráce s neziskovými organizáciami a zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti, v čom ich podporujeme.

Kritériá hodnotenia:

DEJ, OBN, GEO

Umenie a kultúra

Táto oblasť rozvíja povedomie žiakov o ich vlastnej kultúrnej identite, učí ich schopnosti akceptovať a tolerovať iné kultúry, rozvíja ich kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. Realizuje sa prostredníctvom povinného predmetu umenie a kultúra počas prvého a druhého ročníka. Oblasť kultúry si žiaci rozvíjajú aj v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis a geografia.

V rámci tejto vzdelávacej oblasti rozvíjame aj prierezové témy Multikultúrna výchova, Mediálna výchova a Osobnostný a sociálny rozvoj. Pre žiakov organizujeme návštevy galérií, umeleckých výstav, divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí, ako aj rôzne besedy s umelcami, či vzdelávacie prednášky. Žiaci sa môžu aj aktívne zapájať do mnohých súťaží a tvorivých dielní.

Kritériá hodnotenia:

UKL

Človek a hodnoty

Vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty rozvíjame prostredníctvom predmetu katolícke náboženstvo, ale aj celkovým smerovaním nášho vzdelávania. Zameriavame sa na budovanie a kultiváciu duchovného rozmeru našich študentov a pomáhame im vybudovať si hodnotovú orientáciu tak, aby v dospelosti každý z našich študentov bol osobnosťou s vlastnou identitou, ale zároveň tolerantným človekom, ktorý vedie zmysluplný a plnohodnotný život v duchu odkazu patróna našej školy.

Duchovný správca školy organizuje pre našich žiakov rôzne stretnutia, duchovné obnovy, ale aj návštevy kultúrnych podujatí. Je k dispozícii našim študentom pre potreby individuálnej konzultácie, spoveď či dôverný rozhovor. Napomáha triednym učiteľom pri stmeľovaní kolektívov či riešení konfliktov.

Kritériá hodnotenia:

KNB

Zdravie a pohyb

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je zameraná na rozvoj zdravého životného štýlu a to v teoretickej aj praktickej rovine. Prostredníctvom vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy si žiaci osvojujú teoretické znalosti starostlivosti o svoje zdravie, ako aj pohybové návyky.  Rozvíjajú svoj vzťah k zdravému pohybu a športu, ako aj k pohybu a pobytu v prírode. V rámci tejto vzdelávacej oblasti rozvíjame aj prierezovú tému Ochrana života a zdravia a to v nasledovných tematických celkoch:

  • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana;
  • zdravotná príprava;
  • pobyt a pohyb v prírode;
  • záujmové technické činnosti a športy.

Kritériá hodnotenia:

TSV