Rozlúčka maturantov 2019

Naše Gymnázium sv. Vincenta de Paul píše svoju históriu od roku 2005. Tento rok v máji uplynulo presne 10 rokov, ako jeho brány opustila naša prvá trieda maturantov.

Čas ten spočíta všetky dni tak rýchlo, akoby maturoval z matematiky. A ani sme sa nenazdali a hlási nám ďalší správny výsledok : “maturitná trieda No. 11 s počtom žiakov 21 je na konci svojho štúdia, pripravená zložiť skúšku dospelosti”.

Avšak ešte predtým nastal čas na rozlúčku a bilancovanie.

Maturanti sa rozlúčili so svojimi spolužiakmi a profesormi v Kostole Ducha svätého na Rybníkoch v piatok 17. mája. Po slávnostnej sv. omši, ktorú slúžil duchovný správca školy ThLic. Ján Kraus sa študenti všetkým poďakovali a prihovorili na rozlúčku. Prajavy Marianky Bednárikovej a Julky Chvojkovej patrili učiteľom a spolužiakom.

Pani riaditeľka PaedDr. Mária Farkašová a pani zástupkyňa PaedDr. Jana Betinová ocenili a poďakovali tým študentom, ktorí počas 4 rokov štúdia reprezentovali našu školu a dosahovali úspechy, ktorými rozvíjali svoje schopnosti a šírili dobré meno nášho GsV. Boli to nasledovní štvrtáci :

Diana Dudášová

Diana si zaslúžila ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy v biblickej olympiáde a v športových súťažiach – atletike, cezpoľnom behu, florbale, v Mestskej športovej olympiáde. No najväčším úspechom bolo 1. miesto na MS v basketbale 3×3 v estónskom Talline.  Diane patrí uznanie za úspešné vedenie študentskej firmy JA, za úspechy v Ekonomickej olympiáde a ekonomických kempoch : innovation camp, veľtrh podnikateľskych talentov, girl’s day, generácia euro a samozrejme za výborný prospech a prácu v triednom kolektíve.

Šimon Herc

Šimon dosahoval v škole väčšinou výborný prospech. Okrem toho úspešne reprezentoval školu v športových súťažiach, bol 2 krát úspešný riešiteľ krajského kola v Geografickej olympiády – kategória Z. a takisto v súťažiach Mladý Európan a úspešne si počínal na Ekonomickej olympiáde, ďalej vo vedení študentskej firmy Junior Achviement, v Innovation camp a na veľtrhu podnikateľských talentov. Najväčším jeho úspechom je jeho posledná súťaž – celoslovenské víťazstvo na Finančnej olympiáde. Našu školu úspešne reprezentoval aj na medzinárodnom seminári Young Citizens Dialogue.

Júlia Chvojková

Júlia patrila medzi najlepších študentov nielen tejto triedy, ale aj celého gymnázia. Výborný prospech, často aj so samými jednotkami a úspešná reprezentácia školy v predmetových olympiádach zdobili jej štvorročné účinkovanie na našej škole.

Julka dosiahovala úspechy v biologickej olympiáde / 3. miesto v kraji /, v Olympiáde z ruského jazyka a v súťaži Mladý prekladateľ, ale takisto aj v riešení súťaže iBobor. Avšak školu úspešne reprezentovala aj v matematike a zoolympiáde. Jej ocenenie si zaslúži aj za aktívnu prácu v triednom kolektíve počas celého štúdia.

Mária Anna Bednáriková

Marianke patrí pochvala za aktívnu prácu v triednom kolektíve, ale predovšetkým za úspechy v biblickej olympiáde, v súťaži družstiev mladých zdravotníkov a vedenie študentskej firmy Junior Achviement. Okrem toho bola aktívna v ekonomických kempoch : innovation camp, veľtrh podnikateľských talentov, girl’s day a generácia euro. Marianka bola 4 roky členom Študentskej rady Gymnázia a aktívnym spoluorganizátorom študentských plesov.

Tonka Verbovská

Tonka nikdy nesklamala v učení. Celé štúdium zvládla na výbornú. Počas 4 rokov dosahovala výborné výsledky, vlastne študovala so samými jednotkami. Všetci veríme, že jej cieľavedomosť, úsilie a pevná vôľa sa pretavia do ďalších študijných úspechov a praxe.

Peter Gumáň

Petrovi bola udelená pochvala za úspešnú reprezentáciu v súťažiach Mladý Európan a Stredoškolská odborná činnosť.

Naše gymnázium vždy zdobili veľké športové výkony, ešte väčšie športové úspechy a aj tie najväčšie športové poháre … Aj v našej triede boli výborní športovci, ktorí sa o tieto výsledky pričinili.   V školských športových nomináciách počas posledných 4 rokov nechýbali mená našich štvrtákov :

Soňa Holečková, Juraj Záhorský, Daniel Hajdamár, Tomáš Salinka.

Títo študenti pomáhali každoročne našim športovým tímom dosahovať úspechy na okresných a krajských kolách. Niekoľkokrát reprezentovali úspešne školu aj na športových olympiádach mesta Levice.

Tomášovi Salinkovi patrí veľké ĎAKUJEM za prácu v triednom kolektíve a pomoc triednemu učiteľovi počas všetkých rokoch študia. Tomáš bol 4 roky členom Študentskej rady Gymnázia a aktívnym spoluorganizátorom študentských plesov.

Marek Lelovský, Lukáš Horniak, Daniel Tóth, Kristián Benč

Títo chlapci si ocenenie zaslúžia predovšetkým za výbornú školskú dochádzku počas celého štúdia.

Dano Tóth bol v škole hádam VŽDY !!! Ak tam nebol, trieda chytala panický strach, že sa niečo stalo…

Túto triedu tvorilo 21 študentov, z ktorých každý z nich bol jej neoddeliteľnou súčasťou. Je ťažké si predstaviť tento kolektív bez Barborky Mudrákovej, Julči Sofroniciovej, Klaudii Kasanovej, Tima Kolena, Sofii Kupčovej, či Viki Solmošiovej…

Pretože, škola to nie je len štúdium…

To sú aj spoločné chvíle s kolektívom triedy, ktorý im osud pridelil. Aj keď sa ostatným nechcelo, aj keď nikto iný nemal záujem… predsa sa v triede našli mnohí takí, ktorí vždy chceli pomôcť a záležalo im na tom ako triedny kolektív vyzerá. Sú to aj tí vyššie spomenutí … Dia, Marianka, Julka, Tomáš, ale všetci dobre vedia, že pri všetkých dôležitých triednych veciach a aktivitách stála : Katka Šebová. Každoročne bola pochválená za prácu v triednom kolektíve a pomoc triednemu učiteľovi. V tomto posledom roku toho bola azda najviac.

Nezostáva nám nič iné, len popriať našim maturantom veľa úspechov a pokoja na maturitách a samozrejme aj v ďalšom štúdiu. Nech je ich život naplnený zdravím, láskou, pozitívnym myslením, radosťou a zodpovednosťou. Tak im Pán Boh pomáhaj.

AD REVIDENDUM 2024.

Mgr. Miloš Harmady, triedny učiteľ