Informácia vo veci domáceho vzdelávania

Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

v prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu spoluprácu počas terajšej neľahkej situácie. Keďže je potrebné zabezpečiť výchovno-vzdelávací systém tak, aby bol v čo najväčšej možnej miere uskutočniteľný aj prostredníctvom dištančnej formy, budeme vo vyučovaní pokračovať prostredníctvom portálu EduPage alebo akýmkoľvek iným prostriedkom elektronickej komunikácie, na ktorý sú naši žiaci zvyknutí.

Chápeme, že v mnohých rodinách je momentálne vypätá situácia. Mnohí z vás chodíte do zamestnania, prípadne sa snažíte zabezpečiť chod domácností vašich najbližších, pomáhate susedom, šijete rúška… A to všetko v atmosfére strachu a obáv z najbližších dní. Plne si uvedomujeme danú situáciu, lebo aj my sme jej súčasťou. Veríme, že spoločným úsilím docielime jednotu aj vo formách vzdelávania, a to aj napriek mnohým obmedzeniam.

Kvalita vzdelávania má momentálne obmedzené možnosti, naším spoločným úsilím musíme dosiahnuť, aby naši žiaci nestratili pravidelný návyk učiť sa. Kvalita vzdelania a klasifikácia jednotlivých predmetov nie je momentálne možná tak, ako sme na ňu boli všetci zvyknutí a nastavení. Pokiaľ to situácia dovoľuje, prosíme vás, povzbudzujte vaše deti k učeniu. Nechceme, aby ste sa stali učiteľmi, ale našimi partnermi vo vzdelávaní. Budeme sa vzájomne snažiť s najlepším úmyslom, a to tak, ako nám situácia bude dovoľovať.

Prosíme rodičov o strpenie, aj my musíme systém výučby nastaviť, aby bol pre každého žiaka zvládnuteľný, aby vyučujúci získal spätnú väzbu, prípadne žiaka usmernil. Budeme sa snažiť komunikovať v  dopoludňajších hodinách, výchovné predmety vyučovať aj formou súťaží, kvízov, sledovaním edukačných programov, využívaním online aplikácií…

Vyučujúci budú pravidelne dostávať od vedenia školy usmernenia a, samozrejme, podľa závažnosti situácie bude prispôsobená aj výuka.

V prípade akýchkoľvek situácií a v rámci našich možností sa budeme snažiť byť mimoriadne empatickí a zhovievaví.

Vážnosť situácie môže byť pre nás zároveň príležitosťou na uvedomovanie si podstatných hodnôt v živote a časom na budovanie vzťahov v rodine. Veríme, že pridaná  hodnota našej školy bude v týchto chvíľach veľkou posilou a nádejou.

Budova školy bude počas najbližších dvoch týždňov zatvorená. V prípade, že nás potrebujete kontaktovať, napíšte nám, prosím, e-mail na riaditelka@vincent-levice.sk, príp. nás kontaktujete na tel. 0917 484 461.

                    S úctou

                              PaedDr. Mária Farkašová, riaditeľka školy