Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne:

A.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa mení a dopĺňa takto:
1. Bod 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) písomná forma internej časti maturitnej skúšky, okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.“
2. Body 8 až 10 sa vypúšťajú.

B.
1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania (vrátane súvislej odbornej praxe) určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom
pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.

5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
   5.1 Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.

   5.2 Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
   5.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom podľa bodu 6.
   5.4 Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
   5.5 Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.
   5.6 Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
   5.7 Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6.
   5.8 Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
   5.9 Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej  skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom podľa bodu 6.
   5.10 Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6.

6. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:
   6.1 Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky skôr ako praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
   6.2 Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, okrem praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.
   6.3 Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.
   6.4 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
   6.5 Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
   6.6 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie najmenej pred dvomi skúšajúcimi členmi predmetovej maturitnej komisie.
   6.7 Riaditeľ strednej školy schváli do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, vrátane praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky; ak ide o žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, po prerokovaní s príslušným zamestnávateľom.
   6.8 Predseda predmetovej maturitnej komisie maturitné zadania a témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu nepodpisuje.

7. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla 2021.

8. Predmety, v ktorých sa vykonáva len ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dôsledku zrušenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, sa hodnotia len na základe výsledku ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo na základe výsledku administratívneho hodnotenia.

9. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému strednej školy, elektronicky v naskenovanej podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

10. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

11. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné zrušiť písomnú formu internej časti maturitnej skúšky okrem opravnej skúšky v riadnom skúšobnom období školského roka 2020/2021 a určiť podmienky pre konanie príslušných častí a foriem maturitnej skúšky v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.