Nový projekt Erasmus na našom gymnáziu

Koncom augusta sme sa dozvedeli veľmi príjemnú správu o tom, že nášmu Gymnáziu sv. Vincenta de Paul bol pridelený grant projektu Erasmus v hodnote 53 369,- Eur. Projekt je pre študentov vekovej kategórie 15 – 19 rokov.

Názov projektu : Ako je to u vás ?

Termín trvania : 31.12.2021 – 30.6.2023 / 18 mesiacov /

Partnerské školy : Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie    Merano / Taliansko

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs                      Daugavpils / Lotyšsko

Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice                       Levice / Slovensko  

Vďaka projektu Erasmus vytvoríme medzinárodný tím študentov zo Slovenska, Talianska a Lotyšska. Naši študenti spolu so svojimi partnermi v zahraničných školách budú kooperovať na spoločnom výskume.

Vybraných 11 študentov bude pracovať na národnostnej problematike Nemcov v talianskom regióne Južné Tirolsko a ďalších 12 na téme Život etnických Rusov v Pobaltskom regióne po rozpade ZSSR.

Okrem práce na projektových úlohách sa budú študenti zúčastňovať riadneho vyučovania v partnerských školách podľa vopred stanoveného rozvrhu hodín. Komunikačnými jazykmi budú angličtina, nemčina, resp. ruština. Študenti budú pracovať na partnerskej škole v spolupráci s projektovým tímom, ktorý bude vytvorený z radov študentov partnerskej školy a koordinovaný projektovým vedúcim učiteľom takisto z miestnej školy.

Hlavná otázka, ktorou sa budú študenti počas  vzdelávacej aktivity zaoberať, je :

Aké sú historické, sociálne, politické a kultúrne aspekty nemeckej, resp. ruskej minority v daných regiónoch partnerských krajín.

Prostredníctvom filmovej reportáže budú postupne overovať fakty, ktoré spracovali ich spolužiaci počas dlhodobých mobilít.

Cieľom projektu je, aby študenti svojím výskumom získali relevantné údaje a vytvorili kvalitný študijný materiál v podobe seminárnych prác, s ktorými sa môžu zúčastniť rôznych súťaží. Prácou na projekte získajú aj naši pedagógovia, ktorí ako konzultanti nadobudnú ďalšie skúsenosti s metodikou výskumu. Okrem toho si žiaci zdokonalia komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch a naučia sa pracovať v medzinárodnom tíme. Výsledný študentský film bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Mgr. Miloš Harmady