Informácie pre uchádzačov o štúdium

Vedenie školy oznamuje, že v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie nie je možné uskutočniť  „Deň otvorených dverí“.

Po vzájomnom dohovore s vedením školy a dodržaní  protipandemických opatrení je možné individuálne si prezrieť priestory školy,  informovať sa o študijnom pláne školy (gymnazium@gsv.sk alebo telefonicky 0917 484461).

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach otvára v školskom roku 2022/2023 jednu triedu  štvorročnej formy štúdia spolu s počtom žiakov 22.

Dôležité termíny:

  • Do 28. 2. 2022 – zverejnenie kritérii na  prijatie na štúdium v strednej škole
  • do 20. 3. 2022 – termín na podanie vyplnenej prihlášky na strednú školu
  • 2. 5. 2022 – 1. termín  prijímacej skúšky
  • 9. 5. 2022 – 2. termín prijímacej skúšky
  • 18. 5. 2022 – zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle a výveske strednej školy

Pre záujemcov o štúdium uverejňujeme aktuálne informácie tu:

Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2022/2023

Systém prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci
prijímacieho konania

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023