Vzdelávanie

Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach, ITMS kód: 26110130623

Nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT v modernom vyučovacom procese

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Chata Assisi, 969 81 Štiavnické Bane 117, 26. – 28. 09. 2014

Nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT v modernom vyučovacom procese – školenie digitalizovanie učebníc

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: PARK HOTEL HOKOVCE, 935 84 Hokovce 222 23.10 – 25.10. 2014

Nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT v modernom vyučovacom procese – školenie LMS Moodle

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Penzión Rekrea, Kalinčiakovo 184, 934 01 Levice 20.-22.11.2014

Nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT v modernom vyučovacom procese – školenie interaktívna tabuľa

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Penzión Rekrea, Kalinčiakovo 184, 934 01 Levice 31.1. – 02. 02. 2015

Nadobudnutie a osvojenie si zručností pedagógov vo využívaní IKT v modernom vyučovacom procese – iPad vo vzdelávaní II.

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Penzión Rekrea, Kalinčiakovo 184, 934 01 Levice 14. – 16. 5. 2015

Tvorivo – vedecké pracovisko vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov

Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom – školenie Vernier I.

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Richňavské jazero č. 1001 – 1006, 969 81 Štiavnické Bane 28. – 30. 5. 2015

Tvorivo – vedecké pracovisko vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov

Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom – školenie Vernier II.

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Richňavské jazero č. 1001 – 1006, 969 81 Štiavnické Bane 18. – 20. 6. 2015

1.3. Podpora osobnostného rastu pedagógov – Manažment I. 

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Richňavské jazero č. 1001 – 1006, 969 81 Štiavnické Bane 01. – 04. 7. 2015

1.3 Podpora osobnostného rastu pedagógov- Manažment II.

– miesto, dátum a čas konania vzdelávacej aktivity: Richňavské jazero č. 1001 – 1006, 969 81 Štiavnické Bane 24. – 27. 8. 2015