Projekty EÚ

projekt

Najdominantnejšou silnou stránkou školy je vysoká úroveň kvalifikovanosti a erudovanosti nášho pedagogického zboru a ich záujem o neustále skvalitňovanie nielen vyučovacieho procesu ako celku, ale každého dňa v škole.

Škola nikdy netrpela úrovňou materiálno-technického zabezpečenia, no napriek tomu bolo potrebné  prebudovať kmeňové triedy a doplniť chýbajúce moderné učebné pomôcky v niektorých laboratóriách. Podarilo sa to vďaka projektu Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach z operačného programu Vzdelávanie, programového opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Implementácia uvedeného projektu začala vo februári 2014 a skončí v novembri 2015. Vďaka tomuto projektu škola ako prijímateľ získala finančné prostriedky na doplnenie IKT techniky, vzdelávacie školenia a premenu klasických didaktických prostriedkov na moderné, digitálne.

projekt_1

Projekt sa zameral aj na kvalitné školenia pedagógov, ktoré prispejú nielen k rozvoju ich odborných vedomostí, ale aj zručností v integrácii s využívaním IKT vo vyučovacom procese.

Práca s iPadmi

Projekt je zameraný na vzdelávanie učiteľov v oblasti využívania mobilných zariadení pri vyučovaní.

Školeniami sa dosiahlo, že učiteľ vie ovládať iPad, vie robiť prezentácie, vie využívať všetky dostupné aplikácie, vie sa orientovať na internete za pomoci iPad, vie si zosynchronizovať  sieť s iPadom, vie pracovať s textom, obrázkami a videom.

Škola získala 46 iPadov Air, z toho 16 priamo pre učiteľov.

Získavajú tak prístup k informáciám cez internet a všetky materiály si môžu archivovať a tak sa toto zariadenie  stáva zároveň aj mobilnou knižnicou.

projekt_2

Digitálne učebnice

V rámci projektu učitelia zdigitalizovali 32 gymnaziálnych učebníc. Klasickú učebnicu pedagógovia prepracovali na digitálny materiál, s ktorým sa dá následne pracovať.

Vytvorené zdigitalizované učebnice s prvkami interaktivity umožnia priebežné dopĺňanie a aktualizovanie obsahu učiteľmi aj žiakmi, zdokumentovanie videí, fotografií, či dopĺňanie poznámok priamo do učebnice. Zatraktívni obsah predmetu a umožní kvalitnejšie zvládnutie učiva.

Do zdigitalizovaných učebníc sa bude dať vpisovať, bude sa dať s textom pracovať, bude sa dať učebnica  spoznámkovať, prípadne do nej vkladať obrázky, ktoré bude žiak alebo učiteľ potrebovať. Je v nej možné zvýrazňovať text, posielať časti textov, či už mailom alebo medzi prepojenými iPadmi.

Všetkých 32 učebníc bude nahraných na DVD a sú k dispozícii študentom.

Systém Vernier

K  iPadom  je možné pripojiť moderné technológie a takto vytvoriť mobilné laboratória pre prírodovedné predmety. Moderné vybavenie laboratórií systémom Vernier a možnosť ich používať v teréne zvýšia atraktivitu prírodovedných predmetov ako biológia, chémia, fyzika či geografia. Možnosť experimentálneho overovania vedomostí formou laboratórnych pokusov a vytvorených testov zvyšuje dosiahnutú úroveň vedomostí žiakov a využívanie týchto vedomostí v praktickom živote. Na základe získaných kompetencií učiteľ vie spracovávať a vyhodnocovať dáta namerané interfejsovou jednotkou vo forme grafov a tabuliek. Vie používať interfejsovú  jednotku samostatne v laboratóriu aj v teréne.

Učiteľ je schopný samostatne pripraviť a realizovať vlastné a existujúce demonštračné a laboratórne školské pokusy ako je napríklad  v predmete biológia – termoregulácia tela, zmena krvného tlaku a tepu pri záťaži, vitálna kapacita pľúc, či UKG. V predmete chémia sa zaujímavým spôsobom môže zisťovať pH, vodivosť, titrácia a kryštalizácia roztokov. Vo fyzike sa systém dá využiť na pokusy pri vare kvapaliny, pohybe guľôčky po naklonenej rovine, vplyvu trenia na pohyb atď…  V geografii je to meranie nadmorskej výšky, určovanie súradníc, teplotu prostredia v teréne…

projekt_3

LMS Moodle testy

Vďaka tejto aktivite bude učiteľ vytvárať interaktívne testy k zdigitalizovaným učebniciam, ktoré budú slúžiť na efektívnejšie získavanie spätnej väzby pre žiakov, ako zvládli preberané učivo. Po jednotlivých tematických celkov bude možné efektívne otestovať vedomosti žiakov. K aktivite smerovalo školenie – Moodle, kde sa učitelia naučili  testy vytvárať.

Využívaním zhotovených testov vo vyučovacom procese sa zefektívni proces hodnotenia úrovne vedomostí žiakov a úspora času pre učiteľa v systéme vyhodnocovania testov.

Školenie Manažment

Vzhľadom na zvýšenú záťaž učiteľov po psychickej aj fyzickej stránke počas celej doby realizácie projektu absolvovali všetci zúčastnení učitelia dve 4-dňové akreditované školenia z oblasti manažmentu. Súčasťou týchto školení bolo aj duchovné zameranie a teambuilding, zamerané na sebapoznávanie a sebareflexiu. Školenie sa uskutočnilo v rezorte Richňava park.

Čo nám projekt priniesol ?

Nie sú to len iPady, IKT technika v podobe PC, notebookov, či scanerov a tlačiarní… Nie je to len kvalitná technika LabQuestov v systéme Vernier a interaktívne a keramické tabule…     Didaktickými pomôckami chce škola naďalej zatraktívňovať proces výučby, zvýšiť kreativitu, samostatné vyhľadávanie informácii, aktívne zapájanie sa žiakov a participovanie nielen na vyučovacom procese, ale aj pri tvorbe učebných pomôcok.

Je to ale predovšetkým know-how, ktoré získali učitelia. Nadobudnutím nových kompetencií a zvýšením kvalifikácie bol podporený odborný rast učiteľov.

Aktivity vyplývajúce z projektu majú trvalo udržateľný charakter, čo je prvotným zámerom celého snaženia. Realizáciou tohto projektu sa výrazne zvýši úroveň výučby a celkový kredit školy v rámci stredných škôl v regióne. Využívaním najmodernejších pomôcok a technológií bude gymnázium naďalej pripravovať žiakov školy na súčasné zvyšujúce sa nároky na ďalšie štúdium na vysokej škole.

Zvýšením kvality vzdelávania na Gymnáziu  sa výrazne ovplyvňuje celkový vzťah žiakov k vzdelávaniu a rozvíja sa ich vnútorná motivácia pre učenie. Efektívny proces vzdelávania žiakov aj pedagógov s využitím IKT je výrazný príspevkom k posilneniu vedomostnej spoločnosti čo je v súlade s globálnym cieľom OP Vzdelávanie.

Projekt sa realizuje s podporou :

projekt_4